Τρίτη 30 Ιουλίου 2013

Μείωση του ΦΠΑ στους χώρους εστίασης

Μείωση του ΦΠΑ στους χώρους εστίασης από 01/08/2013
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις διατάξεις του άρθρου 74, παράγραφος 14 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/27.7.13), σχετικά με την υπαγωγή της εστίασης στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ.


Τετάρτη 24 Απριλίου 2013

Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2013

Υποχρέωση χρήσης Ταμειακής Μηχανής


Υποχρέωση χρήσης Ταμειακής Μηχανής


 Στα πλαίσια της ενημέρωσης σας όσον αφορά τις πρόσφατες διαφοροποιήσεις που έχουν επέλθει στον τρόπο έκδοσης των στοιχείων και των βιβλίων στις επιχειρήσεις,επισυνάπτουμε απόσπασμα από την ΠΟΛ 1004/01-2013 με θέμα:

«Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α΄ 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών».

Άρθρο 7
Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών
Σελίδα 42-43

Διευκρινίσεις για τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, βάσει των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4, ενώ είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. (π.δ.186/1992).

Αναφορικά με τον τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών στο εξής, από τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, οι οποίοι τηρούσαν ορισμένα πρόσθετα βιβλία της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του προϊσχύοντος Κ.Β.Σ. και δεν έχουν πλέον αντίστοιχη υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Η κατηγορία αυτή, των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, ήτοι
 • ο εκμεταλλευτής διαγνωστικού κέντρου,
 • ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων,
 • ο επισκευαστής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων,
 • ο εκμεταλλευτής συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων,
 •   γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων και σκαφών θαλάσσης, ο εκμεταλλευτής ψυκτικών χώρων και χώρων αποθήκευσης αγαθών τρίτων,
 • ο φυσιοθεραπευτής και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα,
 • ο εκμεταλλευτής επιχείρησης ενοικιάσεως επιβατηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων,
 • ο μεσίτης αστικών συμβάσεων, αγοράς ή πώλησης και ενοικίασης ακινήτων,
 • ο εκμεταλλευτής αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων,
 • ο εκμεταλλευτής επιχείρησης πώλησης για λογαριασμό του ή για λογαριασμό
 • τρίτων, μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων,
 • τροχόσπιτων, σκαφών αναψυχής, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων
 •  μηχανημάτων και
 • ο πράκτορας κρατικών λαχείων,


εκδίδουν πλέον τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από αυτούς υπηρεσίες στο κοινό, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν. 1809/1988 (Φ.Τ.Μ. ή Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ., παροχή υπηρεσιών εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), λαμβανομένων υπόψη και των μεταβατικών διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ.»
Σύμφωνα με τα ανωτέρω αρκετοί κλάδοι επαγγελματικής δραστηριότητας εντάσσονται στην υποχρεωτική έκδοσης των παραστατικών τους με την χρήση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής ή με την χρήση ΕΑΦΔΣΣ.